VOLVO 965 3.0 24V
1991
Christiane´s Volvo
965 II 3.0  24V 1995